سفر رئیس جمهور به پاکستان و نتایج مثبت در بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور

در سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پاکستان، هیئت 35 نفری از جانب اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز ایشان را همراهی نمودند.

دریافت فایل