اتاق و کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت چین تفاهم نامه ای امضا نمود

اتاق و کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت جمهوری چین تفاهم نامه را به منظور افزایش تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی بیشتر بین دو کشور، به امضا رسانیدند. محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق و محترم ونگ جین مین رئیس کنفدراسیون سرتاسری صنعت و تجارت جمهوری چین این تفاهم را به تاریخ 6 عقرب 1393 در بجینگ چین به امضا رسانیدند. این تفاهم نامه در سفری که اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با رئیس جمهور احمدزی به کشور چین داشتند، منعقد شد.

دریافت فایل