نمایشگاه محصولات هندوستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع هندوستان، وزارت تجارت و صنایع هندوستان و سفارت هندوستان در کابل، نمایشگاه محصولات هندوستان را از 11 – 13 عقرب 1393 (به مدت سه روز) در هوتل انترکانتنیتال برگزار می نماید.

دریافت فایل