کنفرانس اولویت های سکتور خصوصی برای اصلاحات

کابل، یکشنبه، 27 میزان، 1393 – نماینده های سکتور خصوصی افغانستان امروز در "کنفرانس اولویت های سکتور خصوصی برای اصلاحات" در کابل گردهم آمدند تا فهرست کوتاهی از اصلاحات عملی، قابل سنجش و واقعبینانه را شناسایی نمایند که برای رفع چالش های تجاری موثر واقع شده تا سبب تسریع اقتصادی گردد. پیشنهادات ارائه شده در این کنفرانس بعدا در میز مدور سکتور خصوصی در لندن پیشکش می گردد. نشست لندن قرار است در پایان سال 2014 روی مسایل افغانستان برگزار گردد که توسط حکومت های افغانستان و بریتانیا بصورت مشترک میزبانی می گردد.

دریافت فایل