چهارمین سروی وضعیت کاروبار

"اثرات شدید جنجال های انتخاباتی بر کاروبار اقتصادی"

به اساس این سروی در جریان سه ماه گذشته شرایط کاروبار در کل بدتر شده است، اما شرکت های کوچک و متوسط از این وضعیت نامناسب کاروبار بیشتر آسیب دیده اند.

دریافت فایل