ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ حرکت قراردادی را به منظور تطبیق پروژه ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به امضاء رساندند. هدف اصلی ایجاد این مرکز رفع یکی از مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی یعنی حل منازعات تجارتی می باشد.

دریافت فایل