نمایشگاه ملی تجارت و صنایع افغانستان افتتاح شد

نمایشگاه  ملی تجارت و صنایع افغانستان از تاریخ 28 الی 30 جوزای 1393 به مدت سه روز توسط شرکت تلنت با همکاری وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره حمایه از سرمایه گذاری (آیسا) در سالون ریاست نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان، برگزار گردید.

دریافت فایل