عقد تفاهمنامه همکاری میان اتاق و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) پیرامون آجندای ساحوی کار و بار

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و مرکز بین المللی متشبثین خصوصی (CIPE) تفاهم نامه همکاری در تدوین آجندای ساحوی کاروبار را به امضا رسانیدند. در قدم نخست، این سروی در ولایات ننگرهار بلخ هرات و صورت خواهد گرفت.

دریافت فایل