مرکز روابط تجارتی در اتاق افتتاح شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور دسترسی تاجران و سرمایه گذاران به معلومات معتبر تجارتی، ایجاد ارتباطات تجارتی فی مابین افغانستان و آمریکا و معرفی تجارب موفقیت آمیز تجارتی، مرکز روابط تجارتی را با همکاری ریاست تجارت ایالات متحده آمریکا ایجاد نموده است.

دریافت فایل