سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می دهد که اثرات جوی و تغییر فصل بر کاروبار متشبثین کوچک و متوسط، بخصوص در سکتور ساختمانی و خدمات بسیار زیاد می باشد. از همین رو وضعیت کاروبار در آستانه بهار ۱۳۹۳ به مراتب بهتر از ماه عقرب سال قبل بود.

بر اساس یافته های سروی وضعیت کاروبار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرایط کاروبار برای شرکت های کوچک و متوسط در ولایت های کابل، بلخ و قندهار  نسبت به فصل گذشته به مراتب بهتر گزارش شده است اما هنوز وضعیت کاروبار این گروه از شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ نامساعدتر می باشد. گ نامساعدتر می باشد.

دریافت فایل