صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته 33 فیصد افزایش یافته است

علیرغمی که صادرات افغانستان با مشکلات متعددی روبرو می باشد، ولی بآنهم نسبت به سال قبل به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

دریافت فایل