کنفرانس آگاهی دهی سیستم تیر در کابل برگزار شد

کنفرانس آگاهی دهی سیستم تیر به منظور آشنایی نهادها و ادارات حکومتی ذیدخل در سیستم تیر، شرکت های بارچالانی، ترانسپورتی و تجارتی توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری اداره توسعه بین المللی آلمان GIZ درکابل برگزار گردید.

دریافت فایل