اقدام به غصب جایداد اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سوي غاصبین

اتاق هاي تجارت و صنایع افغانستان در سال 1363 به منظور اعمار مرکز بزرگ تجارتی در شهر کابل، موازي ده هزار متر مربع زمین را در بدل پرداخت 30 ملیون افغانی در محدودة ماستر پلان شهري در ساحۀ خیابان سابقه از شاروالی محترم کابل خریداري و پول آن در زمانش از طرف اتاقهاي تجارت به حساب شاروالی انتقال گردید که بلافاصله قرارداد اعمار آن با دستگاه ساختمانی افغانی که یک تصدي دولتی می باشد، به امضا و عملاً پروسۀ اعمار آن با هزینۀ صد ها ملیون افغانی آغاز گردید.

دریافت فایل