نا امنی، کمبود زیرساخت ها (بخصوص کمبود برق) موانع اصلی کاروبار

دومین سروی کاروبار اتاق حاکی از آنست که خطرات امنیتی هنوز هم یک چالش عمده در برابر فعالان کاروبار اقتصادی می باشد. سایر چالش های مشترک درین سه ولایت کابل، قندهار و بلخ عبارتند از عدم دسترسی به زمین، سیستم غیر شفاف مالیه دهی و ضمانت های بسیار سنگین بانکی مورد نیاز در دواطلبی های عمومی.

دریافت فایل