افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان بالای محصولات افغانی، به سود تجارت دوکشور نمی باشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس مطبوعاتی را تحت عنوان ( افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان بالای محصولات افغانی به سود تجارت دوکشور نمی باشد) با شرکت هیئت رهبری اتاق، تعدادی کثیری از تاجران، صنعتکاران و سایر اعضای سکتور خصوصی کشور و رسانه های ملی و بین المللی به روز شنبه 29 میزان 1396، در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.