کنفرانس (رشد اقتصادی افغانستان از طریق بانکداری اسلامی) در کابل برگزار شد

اتاق تجارت وصنایع افغانستان و ایمند گروپ کنفرانسی را تحت عنوان «رشد اقتصادی افغانستان از طریق بانکداری اسلامی» به روز سه شنبه مورخ 28 سنبله 1396 با اشتراک مقامات عالیرتبه حکومتی، هیئت رهبری اتاق، وکلای پارلمان، نمایندگان اتحادیه بانک های افغانستان، مسؤلان بانک های دولتی و خصوصی افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور در هوتل کابل سرینا برگزار نمودند.

دریافت فایل