کنفرانس ملی تیر TIR در کابل برگزار گردید

کنفرانس ملی تیر (TIR) توسط وزارت ترانسپورت و هوانوردی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و USAID-ATAR با اشتراک مقامات عالی رتبه دولت جهموری اسلامی افغانستان، نمایندگان سازمان های مالی، سازمانهای غیر دولتی و شرکت های تجارتی و ترانسپورتی در هوتل کابل ستار برگزار گردید.

دریافت فایل