متشبثین خواستار بهبود زیربنا، امنیت، تقاضا و سیستم مالیاتی می باشند

طبق سروی کاروبار که امروز توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نشر رسید، شرایط کاروبار در آخرین ربع سال 2016 به مقایسه عین فصل سال 2015بهبود یافته بود. اما این بهبود اندک بوده و شاخص کاروبار همه سکتورهای سروی شده هنوز منفی می‌باشد.

دریافت فایل