کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان، در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری سفارت جمهوری قزاقستان در کابل، به منظور تقویت هر چه بیشتر همکاری میان شرکت ها، سازمانها و تمامی نهاد های مربوطه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – قزاقستان را به تاریخ 19 حمل ۱۳۹6 در شهر کابل برگزار نمود.

دریافت فایل