میز مدور پیرامون "سهولت در تجارت و عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات" برگزار شد

عده زیادی از تاجران، متشبثین و نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان جامعه مدنی و دوایر ذیربط دولتی در میزمدوری که تحت عنوان "سهولت در تجارت و عرضه خدمات در پرتو سفارشات اجنداهای ولایتی تشبثات" برگزار گردیده بود، اشتراک نمودند.

دریافت فایل