سکتور خصوصی خواهان همکاری بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، مرکز برای متشبثین خصوصی بین المللی(CIPE) و مرکز ملی تحقیقات پالیسی پوهنتون کابل میزمدوری را تحت عنوان" تشویق و توسعه تولیدات داخلی در پرتو سفارشات آجنداهای ولایتی تشبثات" در هوتل انتر کانتیننتال کابل برگزار نمودند که در آن اعضای پارلمان و مقامات عالیرتبه حکومتی، دانشمندان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان سکتور خصوصی و رسانه های مختلف اشتراک نمودند.

دریافت فایل