مسدود ساختن بندر سپین بولدک از سوی پاکستان، ضربۀ بزرگ بر مناسبات تجارتی میان دو کشور می باشد

روابط سیاسی افغانستان و پاکستان همیشته پر از تنش و در حال تغییر می باشد. این تنش ها نه تنها مناسبات دوستانه مردم دوکشور را آسیب می رساند، بلکه ضربات بزرگ اقتصادی را نیز بر جامعه تجاری و اقتصاد مردم دوکشور نیز وارد میکند.

دریافت فایل