شماره اول - حمل 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نمایندگان اتاق، رئیس اتاق سارك را در سفرش به پاکستان و هندوستان همراهی نمودند
- اولین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – بلاروس
- نشست هاي مجمع عمومی، شورا هاي انتقال اجناس و مسافرین اتحادیه بین المللی حمل و نقل زمینی در جنیوا دایر گردید

دریافت خبرنامه