شماره هفتم - دلو 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اهدای نشان عالی اتاق به سفیر کبیر المان در کابل
- نمایشگاه صنعتی ولایت ننگرهار افتتاح شد
- نشست رهبری اتاق با سفیر کبیر فنلند در افغانستان