شماره ششم - قوس و جدی 1394

در این شماره خواهید خواند:
- مشکلات بندر واگه و راه حل هاي آن طی جلسه اي به بحث گرفته شد
- دیدار هیئت رهبري اتاق مشترك پاك – افغان با معاون دوم رئیس جمهور و رئیس جمهور اسبق کشور
- جلسه آجنداي ولایتی تشبثات بلخ برگزار شد

دریافت خبرنامه