شماره چهارم - میزان 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اولین کنفرانس تواصل تجارتی افغان – ترك در شهر استانبول برگزار گردید
- اتاق تجارت کابل و اتاق بازرگانی و صنایع استان خراسان شمالی ایران تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی به امضا رسانیدند
- اتاق وضع محدودیت صدور جوازنامه موترهاي لاري افغانی از طرف پاکستان را محکوم نمود