شماره دوم - جوزا و سرطان 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق براي 1000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود
- امضاي تفاهم نامه همکاري میان اداره ملی ستندرد (انسا) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان
- اتاق در ششمین کنفرانس و میزگرد ارتقاي تجارت ایالت سیچیوان چین و جنوب آسیا، شرکت نمود