شماره ششم - دلو و حوت 1393

در این شماره خواهید خواند:
- زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی آمریکا به هدف (با تعهد بسوي پیشرفت) فارغ گردیدند
- اشتراك شرکت هاي افغان در نمایشگاه بین المللی فروش نوروزي تاجیکستان
- اتاق براي 200 خانواده آسیب دیده در ولایت پنجشیر کمک هاي لازم را توزیع نمود