شماره پنجم - قوس و جدی 1393

در این شماره خواهید خواند:
- فارغان پوهنتون غرجستان سومین دور کار آموزی خود را در اتاق به پایان رسانیدند
- اتاق و فدراسیون تجارتی افغانستان – کانادا تفاهم نامه همکاری اقتصادی و تجارتی را به امضا رسانیدند
- اتاق با شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی تفاهمنامه انکشاف بانکداري اسلامی را امضا نمودند