شماره سوم - اسد و سنبله 1393

در این شماره خواهید خواند:
- انتخابات مجتمع زنان تجارت پیشه (تجارت مایه صلح) برگزار شد
- قیمت گاز مایع کاهش یافت
- اتاق در اولین کنفرانس و نمایشگاه توریزم صحت سازمان ایکو اشتراك نمود