دومین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- بنیاد خیریه خیرخواه براي 2000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود
- سنگ تهداب تعمیر اتاق کاپیسا گذاشته شد
- کتاب رهنماي تجارت میان مرزي بین افغانستان و تاجکستان به چاپ رسید

دریافت خبرنامه