هفتمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اقدام به غصب جایداد اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سوی غاصبین با تحریف فرمان شماره (72) مقام عالی ریاست جمهوری
- 30 تن از زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی امریکا فارغ شدند
- نهمین نشست کمیسیون مشترك اقتصادی افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد.

دریافت خبرنامه