ششمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- افغانستان جایزه اسکار قالین را در نمایشگاه دموتکس آلمان حاصل کرد
- اتاق از دهمین سالروز تصویب قانون اساسی و دهه دمکراسی تجلیل به عمل آورد
- ورکشاپ معلوماتی در مورد کتاب رهنمای تجارت، در کندز دایر شد

دریافت خبرنامه