پنجمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق و کنفدراسیون اتاق هاي تجارت و صنایع هندوستان تفاهم نامه همکاریهاي مشترك را امضا نمودند
- نشست عمومی اتحادیه ترانسپورت بین المللی جاده در جنیواي سویس دایر شد
- کنفرانس و نمایشگاه ملی زنان تجارت پیشه افغانستان دایر شد

دریافت خبرنامه