چهارمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- هئیت اتاق در برنامه آموزشی شیوه هاي پیشرفته مدافعه و رایزنی، اشتراك نمود
- اتاق بلخ کورس آموزشی زبان انگلیسی را دایر نمود
- ریاست دوره یی اتاق مشترك پاك – افغان به افغانستان تعلق گرفت

دریافت خبرنامه