سومین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق تجارت و صنایع افغانستان طرفدار رشد صنایع و تولیدات داخلی…
- اتاق در پنجاه و هشتمین جلسه کمیته اجرائیه اتاق تجارت و صنایع سارك اشتراك نمود
- کنفرانس به ارتباط محاسبه و تفتیش در کابل برگزار شد

دریافت خبرنامه