اولین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- سفیر نیجریه در پاکستان، با هیئت رهبري اتاق ملاقات نمود
- هیئت تجارتی اتاق در هشتمین گردهمآیی اتاق هاي جهان اشتراك نمودند
- تلاش افغانستان جهت شمولیت در سازمان بین المللی تجارت

دریافت خبرنامه