یازدهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تفا همنامه همكاري مشترك ميان اتاق و انجمن صنعتكاران و تاجران افغان - ترك به امضاء رسيد
- برنامه انكشاف بازارهاي جديد براي افغانستان شروع به كار كرد
- نمايشگاه زنان تجارت پيشه برگزار گرديد

دریافت خبرنامه