دهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- ورکشاپ مشورتی بهبود سرمایه گذاری و سمینار مبارزه با فساد اداری در زون شمال دایر شد
- وزارت مالیه فیصله شورای اقتصادی وزیران را قبول ندارد
- اتاق تجارت و صنایع افغانستان تفاهم نامه همکاری های اقتصادی و تجارتی خود را با کنفدراسیون صنایع هندوستان، تجدید نمود

دریافت خبرنامه