هشتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- فعالیت تأسیسات نظامی در پارکهای صنعتی، ضربۀ سنگین برای تولیدات داخلی می باشد
- پروژه نصب پایه ها در باغهای انگور به مبلغ یک میلیون دالر تصویب شد
- هشتمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا

دریافت خبرنامه