شماره دوازدهم - حوت 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس شرکت واخان کوریدور
- شست معاون هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه ارتقای مهارت های مؤسسه (GIZ)
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر جدید افغانستان در سویس