شماره یازدهم - دلو 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر ازبکستان در افغانستان
- دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معاون اول هیئت مدیره اتاق از پارکهای صنعتی پلچرخی
- جلسه نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسیک) در اتاق تدویر یافت