شماره نهم - قوس 1397

در این شماره خواهید خواند:
- امضای تفاهم نامۀ همکاری چهار جانبه میان اتاق و شرکای کاری
- سی و سومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید
- تعدادي از تاجران حوزه شرق و مرکز، مشکلات شانرا با رهبري اتاق مطرح نمودند