شماره هشتم - عقرب 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انتقاد متضررین مارکیت هاي حریق شده در جاده نادرپشتون، از کم توجهی حکومت
- نشست معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با تعدادي از تاجران صادرکننده کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با رئیس گمرکات، تاجران و صنعتکاران کشور پیرامون افزایش تعرفه گمرکی