شماره هفتم - میزان 1397

در این شماره خواهید خواند:
- آغاز پروسه جذب کار آموزان به شرکت هاي خصوصی مقیم کابل، با همکاري اتاق
- در نمایشگاه تولیدات داخلی در ارگ ریاست جمهوري، رئیس جمهور کشور بر حمایت از این تولیدات تأکید نمود
- نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با تاجران واعضاي اتحادیه وارد کننده گان قالین و فرش