شماره ششم - سنبله 1397

در این شماره خواهید خواند:
- اشتراك رئیس هیئت عامل اتاق در برنامه گفتمان مشورتی پیرامون چگونگی تطبیق کنوانسیون تیر در تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان
- پوهنتون جهان از همکاري خوب اتاق و کارمندان آن در زمینۀ کارآموزی محصلان، تقدیر نمود
- نهمین کنفرانس و میزگرد توسعه تجارتی سیچوان و سارك برگزار گردید