شماره دوم و سوم - ثور و جوزای 1397

در این شماره خواهید خواند:
- آغاز گفتگو های افغانستان - ازبیکستان روی ایجاد حوزه آزاد تجارتی
- سیزدهمین کنفرانس چین و کشورهای جنوب آسیا تحت ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر کنمنگ برگزار گردید
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با اتشه های تجارتی افغانستان