شماره دوازدهم - حوت 1396

در این شماره خواهید خواند:
- ششمین گردهمایی رهبران تجارتی سارك برگزار گردید
- آمادگی برای تدویر کنفرانس ملی کاروبار
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلان مؤسسه چمپ (CHAMP)