شماره دهم - جدی 1396

در این شماره خواهید خواند:
- امضای قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر چک در افغانستان
- نشست مشورتی هیئت مدیره اتاق برگزار شد