شماره هشتم - عقرب 1396

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با معاون اول سفیر کبیر چین و قونسل اقتصادی سفارت آنکشور در کابل
- همکاري های اداره انکشاف بین المللی آلمان با اتاق تجارت و صنایع افغانستان دوامدار می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل با رئیس عمومی بیمه وزارت مالیه